Algemene voorwaarden

Dd 01.01.2013 - hiermee vervallen alle voorgaande versies

1.
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bemiddelingsovereenkomsten en facturen van Prominent Entertainment.
2.
Alle door Prominent Entertainment gedane aanbiedingen zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend.
3.
De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
4.
De opdrachtgever staat bij het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst in voor het aanwezig zijn van de - voor het optreden vereiste muziek - en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de opdrachtgever ten opzichte van Prominent Entertainment wanprestatie op.
5.
Er dient een goede (kleed)accommodatie te zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Consumpties zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. Standaard 2 consumpties per persoon per uur, vanaf binnenkomst tot vertrek.
6.
Er dient op de plaats van optreden een deugdelijk podium te zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in open lucht deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden - ook onverwachte - geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en de zaken voor het optreden benodigd.
7.
Prominent Entertainment is gerechtigd deze bemiddelingsovereenkomst te annuleren in geval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisie-optreden of -opname heeft van de artistieke prestatie. In dat geval zal de opdrachtgever van Prominent Entertainment geen schadevergoeding kunnen vorderen.
8.
In geval van annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid en/of gebruikmaking van de televisieclausule van één of meer van de artiesten, bedoeld in deze bemiddelingsovereenkomst, heeft Prominent Entertainment het recht desbetreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft het optreden te verschuiven naar een latere datum, een en ander na overleg met de opdrachtgever, zonder extra kosten voor Prominent Entertainment.
9.
Bij het niet nakomen van deze bemiddelingsovereenkomst door één van de partijen zal een schadevergoeding van tenminste éénmaal het afgesproken bedrag moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere partij. De kosten van een eventueel rechtsgeding zullen voor rekening van de nalatige partij zijn. Prominent Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gemaakte kosten dan ook.
10.
Prominent Entertainment verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een bemiddelingsovereenkomst gesloten tussen Prominent Entertainment en opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze bemiddelingsovereenkomst optredende artiesten.
11.
Wanneer door Prominent Entertainment en de opdrachtgever een bemiddelingsovereenkomst is gesloten, waarbij de opdrachtgever direct aan de artiest een netto gage dient te betalen moet de opdrachtgever tijdig zorg dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan en andere wettelijke verplichtingen.
12.
Overmacht
A. In geval van overmacht aan welke kant dan ook zal de ene partij de andere per ommegaande per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
B. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering, zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de Tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nummer 136/1981 arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
Tevens:
     * een van overheidswege afkondiging van nationale rouw,
     * gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reaktie is ontstaan,
     * ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest,
     * storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen.
C. In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan Prominent Entertainment nog gedurende één maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
D. Prominent Entertainment zal zijn uiterste best doen er voor te zorgen dat in het kader van de bemiddelingsovereenkomst gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat de opdrachtgever het recht heeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Prominent Entertainment echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Prominent Entertainment zal echter wel kontakt houden met de opdrachtgever over noodzakelijk geachte veranderingen zoals boven bedoeld.
13.
Betaling van het totaal overeengekomen bedrag zal door de opdrachtgever geschieden per bank; minimaal 14 dagen voor het optreden dient dit bedrag bij Prominent Entertainment te zijn bijgeschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien tijdige betaling uitblijft: De buitengerechtelijke incassokosten voor business-to-business vorderingen worden berekend op grond van rapport Voorwerk II en bedragen tenminste € 40,00 (exclusief BTW). Daarnaast worden er registratiekosten berekend. Deze registratiekosten bedragen € 25,00 (exclusief BTW).
14.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door vóór of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproduktie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.
15.
(Weder)boekingen voortvloeiende uit ieder optreden bemiddeld door Prominent Entertainment dienen te geschieden via Prominent Entertainment. Bij het niet nakomen hiervan is Prominent Entertainment gerechtigd een bedrag van € 350,00 excl. BTW in rekening te brengen bij de nalatige partij.
16.
Opdrachtgever en artiest(en) verklaren meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid deze bemiddelingsovereenkomst te hebben laten mede ondertekenen door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
.


Prominent Entertainment
Kerkstraat 16
4664 BR Lepelstraat
Telefoon +31 (0)164-688004
Gsm +31 (0)653-926892
Fax +31 (0)84-8700110
Email: info@prominententertainment.nl
Rabobank: 3061.39.871
IBAN: NL40 RABO 0306139871
BIC:: RABO NL 2U
KVK Breda 20070260
BTW.nr: NL1163.68.226.B01
Loonbel. Nr. 1163.68.226.L01/L02/L03